Speciality Психолог
Phone 089934057

Деница Иванова

Психолог

Образование:

Магистър-психолог – със специализации „Социална психология към ЮЗУ „Неофит Рилски” Благоевград.

Завършено базисно обучение по Позитивна психотерапия към ДППБ – България. Завършен курс – „Оценка на практически програми за работа с деца и семейства към НБУ –София и University of Central Lancashire. Курс по Хипноза и Хипнотерапия към БАХ.

 

Преминати специализирани обучения:

Техники и методи за ефективно водене на психологично консултиране в социалните услуги като: социална интеграция и реинтеграция, жизнен цикъл на семейството, изготвяне на генограма, измерване на родителският капацитет – рамка на оценяване, теория на привързаността видове привързаност, раздяла и загуба и др.

Обучение за работа с кандидат – осиновители, родители – осиновители и осиновени хора – Ролята на психолога в процеса на осиновяването и след осиновителният период, превенция на изоставянето, съобщаване на тайната на осиновяването – страхове, рискове и различни методи и техники, водене на обучения на кандидат осиновители, водене на групи за взаимопомощ. Обучение и подкрепа на кандидат приемни родители и консултиране на деца, настанени в приемни семейства. Работа с деца с генерализирани разстройства в развитието и с родителите им. Ранна интервенция на уврежданията. Спешна психологична помощ при критични/ стресови ситуации. Работа с деца и техните родители при родителско отчуждение.

 

Професионално развитие:

Психолог към Дирекция „СП” – отдел „Зкарила на детето” и Център за обществена подкрепа, Център за ранна интервенция – Чирпан. Ръководител на ЦНСТДМУ Чирпан.

Национален консултант по деинституционализация и управление на промяната към МЗ. Работа като изследовател за провеждане на оценка и анализ на създадените услуги за деца от закритите институции в с. Mогилино, с. Горна Козница и гр. Тетевен към Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца към НБУ.

Ръковдител на проекти, свързани със социалните услуги и дейности.

Провеждала съм супервизия и обучения в различни социални услуги.