Годишно отчетно-изборно събрание на БАХ, 07.04.2023 г.

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел с наименование „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА” Сдружение, ЕИК 176863206

ДО  ЧЛЕНОВЕТЕ на ЮЛНЦ

Сдружение с нестопанска цел с наименование „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА” Сдружение, ЕИК 176863206

                                                                

                                                                    П О К А Н А

От  Председателя на УС на Сдружение с нестопанска цел с наименование „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА” Сдружение

Уважаеми Членове,

в качеството си на Председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел с наименование „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА” Сдружение, и на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал.8, т.2 от Устава на Сдружението, свиквам Общо събрание на членовете, което ще се проведе на 07.04.2023 г., в  хотел „Аглика Палас“, яз. Жребчево.

18 ч. , при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на Годишен финансов отчет на Сдружението за 2022г.
  2. Приемане на Годишен доклад за дейността на Сдружението за 2022г.
  3. Промени в УС на БАХ.
  4. Приемане на нови членове и прекратяване на членството на настоящи такива;
  5. Изменения и/или допълнения в устава и/или предмета на дейност на Сдружението;
  6. Други.

             При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на 07.05.2022г. от 19,30ч. на същото място и при същия дневен ред.

Поканата е поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението – гр. Асеновград, ул.“6-ти януари“ 84.

Писмените материали относно дневния ред на свиканото Общо събрание са достъпни за членовете на адреса на управление на Сдружението всеки работен ден от 9 до 17 часа, а настоящата покана е поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, а именно: гр. Асеновград, ул. „6-ти януари” 84.

В качеството ви на членове в Сдружение с нестопанска цел с наименование „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА” Сдружение, с настоящата покана ви каня да присъствате на така насроченото ОБЩО СЪБРАНИЕ.

07.05.2022г.                                                             С уважение: ________________________

                                                                                  /Иво Владимиров Величков –  Председател/