ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ ЗА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ПРАКТИКА

European Association of Applied Psychology е първата международна акредитираща организация в областта на приложната психология, която припозна идеята на БАХ за достъпна и съобразена със съвременните нужди и реалности възможност за обучение и Професионална акредитация за психотерапевтична практика (Professional Accreditation for Psychotherapy Practice) за всеки български гражданин, защитил степен магистър в областта на психологията. Необходимостта от подобна инициатива е естествен резултат от липсата на адекватна нормативна юридическа уредба у нас в тази сфера, което позволява на много психологически школи да спекулират с доверието на обучаващите се в тях, налагайки нереалистични стандарти не само като продължителност и цени, но и като ефективност и компетентност на психотерапевтичния процес. За съжаление не рядко студентите по психология са открито заблуждавани, че придобитата от тях държавна диплома не им позволява да практикуват психотерапия, ако след завършване на висшето си образование не преминат и през програмите на някоя психотерапевтична школа. Това обикновено означава много повече време и средства, отколкото дори самото университетско образование. Факт е, че в България, както и в повечето европейски държави, няма закон за психотерапията, което означава, че подобни твърдения са или невежи, или съзнателно подвеждащи внушения. Смисълът на дипломирането във всяка една област е това да бъде официален критерий за правоспособност на завършилия и всяко продължаващо обучение може да бъде единствено личен избор и в никакъв случай задължение, особено пък ако става въпрос за работа в частния сектор. Стремежът на много психотерапевтични школи в България да превърнат обучаващите се в тях във „вечни студенти“ е не само контрапродуктивен, но и неетичен. Естествено, за много студенти и завършили образованието си психолози наученото в университета е недостатъчно и те напълно оправдано търсят форми за допълнително обучение и развитие. Вярването на БАХ и EAAP е, че на тези колеги не само трябва да се предостави възможност за реална и адекватна помощ в това им търсене, но и да се наложат стандарти, които да гарантират както достъпността, така и качеството на следдипломното обучение в тази сфера у нас. С тази цел е създадена и настоящата инициатива на EAAP в партньорство с БАХ. Това е достъпна и реална възможност за всички дипломирани психолози в България, които искат да получат качествено следдипломно обучение и желаят да получат Професионална акредитация за психотерапевтична практика (Professional Accreditation for Psychotherapy Practice). Тъй като основният стремеж е да се създадат и наложат адекватни, актуални и етични обучителни стандарти и отношения сред психотерапевтичната общност у нас, EAAP въвежда допълнителни условия за сертифициране на обучения в сферата на психотерапията в България, свързани с това доколко достъпни са предложените програми за всеки желаещ да се обучава. Убеждението на БАХ и EAAP е, че максимален брой колеги трябва да могат да си позволят обученията и като продължителност във времето, и като цена. Визията на EAAP е, че нормалното време и цена, необходими за покриването на заложените критерии са средноаритметичните еквиваленти на повечето университетски програми в тази сфера в България. Цената, която EAAP смята за реалистична и достъпна е не повече от 20 лв. на академичен час, което означава, че цялостното обучение (съставено от различни сертифицирани от EAAP курсове и семинари) би струвало на обучаващия се не повече от 3200 лв. Необходимият хорариум от 160 часа пък може да бъде натрупан за по-малко от година или пък да бъде разпределен в по-дълъг период – в зависимост от личните предпочитания на обучаващия се. В долните редове ще откриете дeтайлите на инициативата ни:

Professional Accreditation for Psychotherapy Practice

УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ на EAAP 

за кандидатстване за Професионална акредитация за психотерапевтична практика

1. Кандидатът трябва да е защитил степен Магистър в сферата на психологията.

2. Кандидатът трябва да е преминал обучение от 160 академични часа (от които поне 100 на живо), участвайки в обучения, сертифицирани от EAAP.

3. С цел развитие на широк професионален поглед и богата професионална култура в сферата на психотерапията, кандидатът НЕ може да събере всички необходими за акредитацията часове само от една школа или една психотерапевтична парадигма. Затова и EAAP определя сертификационен лимит за всяка отделна школа или терапевтична парадигма. Това означава, че една школа не може да получи сертификация за провеждани от нея обучения за повече от 50% от необходимия за Професионална акредитация на психотерапевтична практика хорариум. Тоест, всяка школа може да получи сертификация за свои обучения до максимум 80 академични часа. Tова ще насърчи обучаващите се да преминат през различни терапевтични парадигми и да разширят професионалния си светоглед.

4. В България, както и в други страни в Европа различни професионални организации, курсове и специализирани семинари са сертифицирани според стандартите на EAAP – пълен списък може намерите в приложението по-долу. Изборът от кои обучения ще натрупа необходимите му за акредитация часове е изцяло на кандидата.

5. Всяко от сертифицираните от EAAP обучения предвижда и достъпна, а в много случаи и безплатна форма на професионална супервизия.

6. В рамките на всеки сертифициран курс се полага изпит, чрез който следва да се демонстрират уменията за работа с хора, използването на концепциите и техниките в терапевтичната практиката.

7. След набиране на необходимия брой обучителни часове кандидатите могат да подадат своите документи за професионална акредитация към ЕААР. Акредитацията валидира професионалните способности на кандидата и това, че те съответстват на нормите и критериите, приети от ЕААР.

По-долу може да намерите списък на сертифицираните от EAAP обучения.

За всякакви въпроси и уточнения относно тази инициатиева на БАХ и EAAP може да се обръщате към Ивон Моллова  на training@eaap-eu.com

СПИСЪК НА ОБУЧЕНИЯТА, СЕРТИФИЦИРАНИ ОT EAAP

1. Курс „Хипноза и Хипнотерапия“ с водещ Иво Величков, 40 часа

2.  Семинар „Основи на психо-биологията“ с водещ Борислава Крендева, 16 часа

3. Курс „Психологически принципи на промяната: програма за устойчива трансформация“ с водещ Лидия Пеева, 30 часа.

4. Курс „Опознай глада си“ с водещ Станислава Беновска, 80 часа.

5. Курс „Позитивната психология в полза на психотерапевтичната практика“ с водещ Ваня Кънева, 48 часа.

6. Курс „Работа с хазартна зависимост“ с водещ д-р Десислава Безинска, 40 часа.

7. Семинар „Осъзната асертивност“ с водещ Елеонора Гачева, 14 часа

* В процес на разглеждане от Комисията на EAAP са кандидатури за сертификация на още няколко обучения, които вярвам, че ще можем да ви представим скоро.