Устав

УСТАВ НА „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХИПНОЗА”

I.  Общи положения

Чл. 1.  Ал. 1. „Българска асоциация по хипноза” е доброволно сдружение с нестопанска цел на лица, занимаващи се с хипноза в научната и/или практическата си работа. Ал. 2. В своята дейност „Българска асоциация по хипноза” се ръководи от законите на страната и Устава на сдружението. Ал. 3. Наименованието на сдружението е „Българска асоциация по хипноза”, а съкратеното название е „БАХ”. Ал. 4. В този Устав „Българска асоциация по хипноза” /БАХ/ ще се нарича за краткост „Сдружението” или “Асоциацията”. Чл. 2. „Българска асоциация по хипноза” е сдружение с нестопанска цел, юридическо лице със седалище в гр. Асеновград, ул. „6- ти януари” №84. Чл. 3. Сдружението се създава без срок на съществуване.

II. Цели

Чл. 4. Основни цели на „Българска асоциация по хипноза” са:

1. Провеждане на научни изследвания на хипнозата.

2. Провеждане на изследвания с използване на хипнозата в различни области.

3. Прилагане на хипнозата в различни области на високо професионално ниво.

4. Популяризиране на хипнозата като терапевтичен метод.

I.  Вид на дейност

Чл. 5. Сдружение „Българска асоциация по хипноза” осъществява дейност в частна полза.

II.  Предмет на дейност

Чл. 6. С оглед на изпълнение на основните цели, „Българска асоциация по хипноза ”си поставя следните задачи: 1. Публикуване на материали и статии по хипноза; 2. Организиране и провеждане на обучение по хипноза –  семинари, конференции, супервизия и други; 3. Спомагане създаването на тематични секции, работни групи на Асоциацията в страната; 4. Стимулиране и съдействие за международно сътрудничество – работа по проекти, участие в конгреси, конференции, симпозиуми, школи, семинари, членство в международни организации и други; 5. Създаване и утвърждаване чрез средствата за масово осведомяване и други информационни канали на вярна представа за хипнозата. 6. Сдружението извършва стопанска дейност за постигане на целите си.

III.  Членство, права и задължения на членовете.

Чл. 7. Сдружението се състои само от действителни членове, пълнолетни и дееспособни физически лица. Членове могат да бъдат и юридически лица. Изискванията за приемане на нов член са дадени в ”Изисквания за членство в Българска асоциация по хипноза”.

Чл. 8. Изисквания за членство в сдружението:

Ал. 1. Действителни членове: Учредителите на „Българска асоциация по хипноза” са действителни членове по право. Членове на „Българска асоциация по хипноза” могат да бъдат следните категории лица, преминали най-малко 60 часово обучение по хипноза към БАХ, БАККХ или БАХХ: 1. Лица със завършено образование по психология, медицина и стоматология; 2. Лица със завършено друго образование; 3. Студенти по психология, медицина и стоматология;

Чл. 9. Кандидатстване за членство в сдружението: Ал. 1. Разглеждането на кандидатурите за членство става два пъти годишно. Документите за кандидатстване се подават или изпращат до Управителния съвет до 31 септември или до 31 март.  Управителният съвет разглежда подадените документи и отговаря на кандидата писмено в едномесечен срок –  до 31 октомври или до 30 април. Ал. 2. Документите за кандидатстване за членство трябва да удостоверят, че кандидатът отговаря на изискванията за членство в „Българска асоциация по хипноза”. Това са молба за кандидатстване, анкетна карта, копия от диплома за завършено образование, следдипломни квалификационни курсове, уверение за студент, писмени препоръки от двама действителни члена на „Българска асоциация по хипноза”, гарантиращи за квалификацията и личностните качества на кандидата.  Поне единият от препоръчителите е член на Управителния съвет на Българска асоциация по хипноза.  Кандидатът подписва декларация, че са му известни и приема клаузите на Устава и съществуващите професионалните и етичните принципи на Българска асоциация по хипноза, в случай на такива. Документите за кандидатстване се съхраняват в Регистъра на членовете и на кандидатите за членство в „Българска асоциация по хипноза”. Чл. 10. Ал.1 Права на членовете на сдружението: 1. Да повишават квалификацията си в рамките на сдружението при преференциални условия. 2. Да се обръщат за съдействие към сдружението при решаването на професионални въпроси. 3. Да имат достъп до информационния фонд на сдружението. 4. Да внасят предложения за изменение на Устава, Професионалните и етичните принципи и развитието на „Българска асоциация по хипноза”. 5. Да получават препоръки от името на сдружението. 6. Да избират членове на Управителния съвет на сдружението. 7. Да бъдат избирани в Управителния съвет на сдружението. 8. Да дават препоръки за встъпване в сдружението. Aл. 2. Членството в сдружението не се прехвърля и наследява. Чл. 11, Aл. 1.  Задължения на членовете на сдружението: 1. Да вземат участие в работата на сдружението и да съдействат за осъществяване на целите на „Българска асоциация по хипноза” 2.  Да спазват устава, професионалните и етичните принципи на сдружението. 3. Да плащат редовно членския си внос. 4. Да посещават изборните събрания на сдружението. ал. 2. Задължения на действителните членове на Българска асоциация по хипноза: 1. Да носят отговорност за даваните препоръки. 2. Да способстват за повишаване на професионалната квалификация на останалите членове на сдружението. Чл. 12. Прекратяване на членството в сдружението може да стане в следните случаи: 1. Доброволно – със заявление до Управителния съвет при условие, че желаещият да напусне е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството, след което управителният съвет се произнася в 14- дневен срок; 2. При неспазване на Устава, Професионалните и етичните принципи на сдружението – с мотивирано решение на Управителния съвет. 3. При неплащане на членски внос в течение на 1 година. 4. При отпадане на условията за членство. 5. При поставяне под запрещение. 6. При смърт на физическо лице. 7. При прекратяване на юридическо лице. Чл. 13. Членски внос: Aл. 1. Размерът на встъпителния и годишния членски внос се определя от Общото събрание.

Aл. 2. Редът за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството предвижда, че не се дължи връщане на дадения членски внос.

Чл. 14. Поощрения: За принос и постижения в областта на изследванията и практиката на хипнозата, членовете на „Българска асоциация по хипноза” се поощряват като: 1. Информира се Общото събрание за техния принос и постижения. 2. Тези членове могат да бъдат наградени също с книги, професионални пособия по хипноза, поемане на част от разходите им за участия в конгреси, конференции, симпозиуми, школи, семинари и други. Чл. 15. Санкции: При нарушаване на устава, професионалните и етичните принципи на сдружението, на неговите членове се налагат следните санкции: 1. Информиране на Общото събрание за извършените нарушения; 2. Прекратяване на членството в „Българска асоциация по хипноза”.

IV.  Организационна структура и представителство

Чл.16. Организационната структура на сдружението включва Общо събрание и Управителен съвет.

Чл. 17. Общо събрание

Aл. 1. Върховен орган на сдружението е Общото събрание.  То се състои от всички членове на „Българска асоциация по хипноза”. Ал. 2. Правомощия на Общото събрание: 1. Обсъжда и утвърждава развитието и задачите на „Българска асоциация по хипноза” 2. Приема отчета на Управителния съвет за отчетния период и за мандата им 3. Поощрява и санкционира своите членове 4. Приема други вътрешни актове 5. Прекратява членство в „Българска асоциация по хипноза” 6. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет 7. Приема плана за работа на Управителния съвет за предстоящия период 8. Определя фактическата сума на членския внос 9. Изменя и допълва Устава, професионалните и етичните принципи 10. Разглежда жалби против решенията на заседанията на Управителния съвет 11. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението 12. Взема решение за участие в други организации 13. Взема решение за преобразуване или прекратяване на „Българска асоциация по хипноза” 14. Приема бюджета на сдружението 15. Взема и други решения, предвидени в Устава.

Aл. 3. Правата по ал. 1, т.  2, 6, 9, 11, 13 и 14 не могат да се възлагат на други органи на сдружението. Ал. 4. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението. Ал. 5. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава. Ал. 6. Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по- късно от една година от датата на взимането на решението. Ал. 7. Споровете по ал. 5 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация на сдружението от всеки член на сдружението или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по- късно от една година от датата на вземане на решението. Ал. 8. Свикване на Общото събрание 1. Общото събрание се свиква не по- рядко от веднъж годишно.  Инициативата за свикването му е на Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на сдружението.  Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок неотправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице; 2. Общото събрание се свиква с писмена покана, която трябва да съдържа деня, часа, мястото и дневния ред на заседанието като поканата се поставя на мястото за обявления в сградата на адресът на сдружението, в която се намира управлението му, най- малко един месец преди насрочения ден.

Ал. 9. Кворум на Общото събрание Заседанията на Общото събрание са законни, ако присъстват половината плюс един от членовете на сдружението.  Ако на Общото събрание няма кворум от половината плюс един от членовете на сдружението, се отлага с един час по- късно на същото място при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от това, колко члена се явят. Ал. 10. Гласуване 1. Всеки член на Общото събрание има право на един глас.  Допуска се гласуване с пълномощно 2. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до: – него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия –  без ограничения, по съребрена линия-  до четвърта степен, или по сватовство-  до втора степен включително; – юридически лица в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Ал. 11. Вземане на решения от Общото събрание 1. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите. Това става с явно гласуване, освен в случаите, когато Уставът предвижда друго или ако Общото събрание реши друго; 2. Решенията по чл. 17, ал. 2, т. 9 и т. 13 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите; 3. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, може да се вземат решения.

Ал. 12. За провеждане на Общото събрание се води Протокол, който се подписва от Председателя и Протоколчика.  Протоколът се съхранява в нарочна книга.

Чл. 18. Управителен съвет

ал. 1, 1. Управителният съвет е управителен орган на сдружението 2. Между заседанията на Общото събрание, дейността на сдружението се ръководи от Управителния съвет; 3. Управителният съвет се състои от три лица –  членове на Асоциацията: Председател, Секретари Касиер

Ал. 2. Правомощия на Управителния съвет: 1. Координира и насочва дейността на сдружението, неговите структури и членове в съответствие с целите и задачите му, като се отчита за това пред Общото събрание 2. Разпорежда се с имуществото и управлява финансовата дейност на Българска асоциация по хипноза 3. Решава професионални проблеми или ги предлага за решаване от Общото събрание 4. Определя формите и условията на супервизия (работа под наблюдение и ръководство на действителен член на „Асоциацията“ със значителен опит) 5. Разглежда постъпили оплаквания за нарушаване на Професионалните и етичните принципи на сдружението и в едномесечен срок изразява писмено становището си до подалия оплакването и лицето, срещу което е постъпило оплакването; 6. Създава работни групи, комисии и други; 7. Осъществява контактите с други физически и юридически лица в страната и чужбина от името на„Българска асоциация по хипноза” 8. Утвърждава щатното разписание на служителите на„Българска асоциация по хипноза” 9. Приема членове на сдружението 10. Определя обема на представителната власт и функциите на Председателя; 11. Определя функциите на Секретаря и Касиера; 12. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 13. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 14. Определя адреса на сдружението 15. Свиква Общото събрание и определя Дневен ред; 16. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган; 17. При прекратяване на сдружението, извършва ликвидацията или определя лице за извършването й. Ал. 3. Избор на членовете на Управителния съвет 1. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание на „Българска асоциация по хипноза” за срок от три години; 2. Кандидати за членове на Управителния съвет могат да се предлагат от всеки член на Общото събрание и от самия кандидат.  Гласуването е пряко, тайно и поименно.  Кандидат за член на Управителния съвет се счита за избран, ако за него са гласували не по- малко от половината плюс един от присъстващите на Общото събрание членове на сдружението.  Ако между първите трима кандидати има такива, не събрали необходимите гласове, за тях се провежда втори тур и избрани са кандидатите, събрали най- много гласове. Ал. 4. Заседания на Управителния съвет 1. Заседание на Управителния съвет се свикване от Председателя, Секретаря или от друг член на Управителния съвети се ръководи от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет и при писмено искане на една трета от членовете му. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от на Управителния съвет негов член; 2. Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Всеки член на Управителния съвет има един глас. 3. Присъстващо е и лице с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието 4. Решенията на Управителния съвет се взимат с мнозинство от присъстващите 5. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всичките му членове 6. За заседанията на Управителния съвет се води Протокол, който се подписва от Председателя и от Протоколчика и се съхранява в нарочна книга.

Чл. 19. Председател на Българска асоциация по хипноза

ал. 1. Функции на Председателя на сдружението: 1. Ръководи работата на Управителния съвет 2. Подписва документи от името на „Българска асоциация по хипноза” 3. Представлява сдружението 4. Съхранява печата на сдружението

Ал. 2. Избор на Председател Председателят на „Българска асоциация по хипноза” се избира от Общото събрание за срок от три години като може да бъде и преизбиран за неограничен период.  Кандидатите за Председател са членове на Управителния съвет.  Кандидати за Председател могат да се предлагат от всеки член на Общото събрание и от самия кандидат.  Председателят се избира чрез пряко, тайно и поименно гласуване.  Избран се счита този кандидат, който е получил не по- малко от половината плюс един гласа от присъстващите на Общото събрание членове на сдружението. Ако никой от кандидатите не е събрал необходимите гласове, провежда се втори тур и избран е кандидатът, събрал най-много гласове.

Чл. 20. Секретар на Българска асоциация по хипноза

ал. 1. Функции на Секретаря: 1. Секретарят осъществява текущата организация на работата на „Българска асоциация по хипноза” 2. При невъзможност на Председателя да присъства и изпълнява своите задължения, представлява сдружението и подписва документи от името на „Българска асоциация по хипноза” с изрично пълномощно. 3. Отговаря за координацията и връзките на Управителния съвет с другите структури и членовете на Българска асоциация по хипноза 4. Води и съхранява база данни, публичен Регистър на членовете на сдружението, документацията и архива на „Българска асоциация по хипноза”.

Ал. 2. Избор на секретар Секретарят се избира от Общото събрание за срок от три години като може да бъде и преизбиран за неограничен период. Кандидатите за Секретар на Българска асоциация по хипноза са членове на управителния съвет.  Кандидати за Секретар могат да се предлагат от всеки член на Общото събрание и от самия кандидат.  Секретарят се избира чрез пряко, тайно и поименно гласуване.  Избран се счита този кандидат, който е получил не по- малко от половината плюс един гласа от присъстващите на Общото събрание на членове на „Българска асоциация по хипноза”.  Ако никой от кандидатите не е събрал необходимите гласове, провежда се втори тур и избран е кандидатът, събрал най- много гласове.

Чл. 21. Касиер на сдружението:

ал. 1. Функции на Касиера: 1. Събира членски внос 2. Осъществява финансови операции при набиране на средства, плащания, преводи 3. Съхранява средствата на сдружението 4. Води документация за приходите и разходите на сдружението 5. Отчита се пред Общото събрание.

ал. 2. Избор на Касиер Касиерът се избира от Общото събрание за срок от три години като може да бъде и преизбиран за неограничен период.  Кандидатите за Касиер на „Българска асоциация по хипноза” са членове на Управителния съвет.  Кандидати за Касиер могат да се предлагат от всеки член на Общото събрание и от самия кандидат.  Касиерът се избира чрез пряко, тайно и поименно гласуване.  Избран се счита този кандидат, който е получил не по- малко от половината плюс един гласа от присъстващите на Общото събрание.  Ако никой от кандидатите не е събрал необходимите гласове, провежда се втори тур и избран е кандидатът, събрал най- много гласове.

Чл. 22. Представителство

ал. 1. „Българска асоциация по хипноза” се представлява от Председателя. ал. 2. При невъзможност на Председателя да присъства и изпълнява своите задължения, сдружението се представлява от Секретаря, с изрично пълномощно от Председателя.

Чл. 23. Създаване на Работни групи и Комисии

В рамките на „Българска асоциация по хипноза” могат да се създават Работни групи и Комисии.  Тяхната работа се осъществява в съответствие с целите и задачите на и неговите документи. Дейността им е насочена към координирането и развитието на професионалната дейност на членовете на „Българска асоциация по хипноза”, създаване на възможности за удовлетворяване на техните интереси и за повишаване на квалификацията им. Въпросът за създаване на Работните групи и Комисии се разглежда от Управителния съвет на „Българска асоциация по хипноза” и се гласува от Общото събрание.

V. Имущество

Чл. 24, ал. 1 Имуществото на сдружението се образува от:

1. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица.  Предмет на дарение или завещание могат да бъдат парични суми, движими и недвижими вещи и вещни права, права върху интелектуална и индустриална собственост, ценни книжа, права върху акции, вземания и други имуществени права.  Всички направени дарения се вписват в специална Книга за дарения. Български и чуждестранни физически и юридически лица могат безусловно или под условие да правят дарения или завещания в полза на сдружението. „Българска асоциация по хипноза”може да откаже да приеме дарения или завещания, направени с неприемливи за нея условия и в противоречие с нейните цели 2. Безвъзмездни помощи от спечелени проекти пред финансиращи организации 3. Такси за правоучастие в организирани от „Българска асоциация по хипноза”или съвместно с нея семинари, курсове и други 4. Членски внос 5. Доброволни вноски

VI. Прекратяване

Чл. 25, ал. 1.  Сдружението се прекратява:

1. По решение на Общото събрание, с тайно гласуване и мнозинство от 2/3 от гласовете; 2. По решение на съда по седалището на сдружението, когато: – не е учредена по законния ред – извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или добрите нрави в/е обявена в несъстоятелност.

ал. 2. Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора. Х. Ликвидация

Чл. 26, ал. 1 Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Българска асоциация по хипноза, осъществявайки общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е невъзможно-  чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Асоциацията. ал. 2. Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на: 1. учредителите и настоящите и бившите членове; 2. лицата, били в състава на органите на Асоциацията и служителите й; 3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение; 4. съпрузите на лицата по т.  1- 3; 5. роднините на лицата по т.  1- 3 по права линия –  без ограничение, по съребрена линия –  до четвърта степен, или по сватовство –  до втора степен включително; 6. юридическите лица, в които лицата по т. 1- 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

ХI. Имущество след ликвидацията

Чл. 27, ал. 1. Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на обществено полезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в устава или учредителния акт. ал. 2. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.  1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратената„Българска асоциация по хипноза”.

Чл. 28. За неуредени в този устав въпроси се прилагат Законът за юридическите лица с нестопанска цел и действащото българско законодателство.

Настоящият Устав на „Българска асоциация по хипноза” е приет на Общото събрание състояло се на 30.10.2014г.

Свали