Етичен кодекс

БАХ се стреми да поддържа най-високите професионални стандарти в практикуването на хипнозата за терапевтични или научни цели и да популяризира хипнозата като метод за лечение и изследване в България и по света. I . ОТГОВОРНОСТ

 • В своята професионална дейност членовете на БАХ се стремят към най-високите стандарти на професията.
 • Те трябва да осъзнават последствията от своите професионални действия и да носят отговорност за тях.
 • Те полагат усилия, в рамките на възможностите си, техните услуги да не бъдат използвани по неподходящ начин.

II . КОМПЕТЕНТНОСТ

 • Членовете на БАХ предлагат само тези услуги, които са в рамките на тяхната професионална компетентност и съответстват на тяхната квалификация и опит.
 • Те осъзнават своите професионални ограничения и при необходимост апелират към други професионалисти за консултация или препращане.
 • Те се стараят да бъдат в течение на научните и практическите изследвания и решения в сферата на своята дейност.

III . ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ

 1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИТЕ
 • Членовете на БАХ зачитат личната неприкосновеност на човека и се грижат за защита правото на клиента на самоопределение в това число и отказ от по-нататъшно участие.
 • Отношението към клиентите трябва да поощрява тяхната автономност и самоопределение, като се избягват стилове на поведение създаващи зависимост.
 • Не експлоатират клиентите си финансово, психологически или по какъвто и да било друг начин, които да е видим за обективния наблюдател като ущърб за клиента.
 • Сексуалната интимност с клиента е неетична.
 1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ
 • Обучителите са отговорни да организират своите взаимоотношения с обучаващите се съгласно етичните принципи валидни за клиентите (т. III , ал. 1.1. до 1.3).
 • Обучителите поставят за своя основна цел професионалното израстване и личностно развитие на обучаващите се
 • Обучителят насочва обучаващия се към друг колега, ако интересите и начинът на приложение на знанията изискват знания и умения извън подготовката на обучителя.
 1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ
 • Членовете на БАХ уважават професионалната компетентност, задълженията и отговорността на колегите си и представителите на другите професии.

IV . КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 • Членовете на БАХ имат задължението да запазват в тайна информацията получена от клиентите си в хода на работата с тях.
 • Те споделят подобна информация с други лица само със съгласието на клиента или на друг законен негов представител.
 • Изключение от това правило може да се направи само в тези случаи, ако чрез това се нанася вреда на клиента или съществува явна опасност за клиента или други хора. В тези случаи информацията трябва да бъде предадена само на тези, които могат да предприемат адекватни действия в дадената ситуация.

V . ПУБЛИЧНИ ИЗКАЗВАНИЯ

 • Публичните изказвания, съобщения, информации и други подобни направени от членовете на БАХ имат за цел да помогнат на хората да осъществят добре информирани и свободни избори.
 • Когато правят изказвания като специалисти, те се стремят към обективност и точност.
 • Информират за спецификата на професионалната си дейност по такъв начин, че да избягнат неправилното разбиране от аудиторията на спецификата на своята дейност или професия.

VI . ПРОЦЕДУРИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЯТА НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

 • Нарушенията на ЕК (Етичния кодекс) се разглеждат задължително, независимо дали представляват закононарушения и се преследват по силата на други закони на Р. България.
 • Заявленията за нарушения трябва задължително да се представят в писмен вид, с подробно излагане на аргументи за нарушенията на ЕК. Те трябва да са подписани с пълното име и адрес на заявителя.
 • Анонимни или устно направени заявления не се разглеждат.
 • Заявленията се разглеждат от УС на БАХ, който е упълномощен да взема окончателните решения като Комисия по Етика (КЕ).
 • УС на БАХ може да назначи КЕ, която да разглежда случаи на нарушения на ЕК.
 • КЕ е длъжна да свика работна среща по всеки подаден случай в десетдневен срок от получаване на заявлението.
 • КЕ изслушва страните, проверява всички факти и документи и прави съответните експертизи предвидени от Стандартите на Асоциацията.
 • В срок от един месец след постъпване на оплакването КЕ съобщава своето заключение.
 • КЕ взима своите решения по представените заявления с обикновено мнозинство.
 • Заключенията на КЕ се представят в писмен вид, като копия се изпращат на засегнатите страни.
 • Заключенията на КЕ могат само да потвърдят или отхвърлят точките от заявлението за нарушение на ЕК. Тя не определя и налага санкции, но може да препоръча за члена на Асоциацията нарушил ЕК някаква форма на супервизия, тренинг или обучение.
 • Решения, свързани с членството в Асоциацията на провинил се неин член може да взема само Общото събрание, съгласно Устава.
 • Всички разследвания и заключения на КЕ са конфиденциални и не подлежат на разгласяване без съгласието на засегнатите страни.