Speciality Психолог
Phone 0898 878 566
Email tatqna_n@abv.bg

Татяна Николова

Психолог

Завършила съм Бакалавърска степен със специалност „Психология” в Пловдивски университет „П. Хилендарски”, както и Магистърска степен по „Приложна психология” в същия университет. По време на обучението ми придобих задълбочени знания в широк спектър от психологията. Преминала съм специализирани обучения по Хипноза и хипнотерапия към БАХ, Базово ниво по Позитивна психотерапия, продължавам обучението си в Майсторско ниво към Институт по позитивна психотерапия. Участвам в различни обучения и семинари и продължавам да се развивам в областта на психологическото консултиране и психотерапия. Член съм на БАХ.

Работя като училищен психолог, с деца и ученици с поведенчески и емоционални проблеми, както и с деца със специални образователни потребности. Индивидуалната ми работа с деца е насочена към: подкрепа и стимулиране на детското развитие; използване на творчески задачи, ролеви игри и приказки за подкрепа при формиране на индивидуалността; обучителни затруднения; поведенчески проблеми; девиантно поведение; комуникативни нарушения; хиперактивност с дефицит на вниманието; аутистичен спектър; телесна симптоматика; житейски кризи; подкрепа за личностно развитие.

Ръководя група по Приказкотерапия, в която чрез четене на терапевтични приказки децата повишават емоционалната си интелигентност, борят различни страхове, справят се с агресия, кризисни ситуации и междуличностни конфликти.

Опит в социалната сфера и работа с деца в риск, от уязвими групи и етнически малцинства. Приобщаване и подпомагане да се преодолее социалното изключване и повишаване на базовите компетенции. Обществен възпитател на малолетни и непълнолетни правонарушители към МКБППМН. Изборът за работа с деца и то точно с тези деца е призвание, но и приключение, за което се изискват понякога героични качества като смелост, сърце и добра подготовка.