Speciality Психолог
Phone 0888 412 563
Email pmicova@yahoo.com

Паола Койчева

Психолог

Образование: Магистър Психолог от СУ „Св. Климент Охридски“

Професия: Консултант Човешки Ресурси

Психолог-консултант

 

В непрестанното си и консистентно желание за личностно себеразвитие, академично надграждане и професионален напредък съм преминала обучение в различни психотерапевтични парадигми. Едни от тях са дълбинни, други са фокусирани върху търсенето на ефективни решения в кратки срокове.

Тренирана съм в използването на различни методологии, техники и практики.

В кариерното си развитие съм била част от международни екипи на големи корпорации и съм подпомагала множество професионалисти в техните търсения. През годините активно съм се включвала при формирането на екипи, преструктуриране на организации и различни видове обучения.

Независимо от професионалната насоченост на ангажиментите, водещото за мен е била мисията ми да съм в помощ на клиентите ми – както в личностните им търсения на решения на техни конфликти и психологически проблеми, в реализиране на потенциала им, в подкрепата в кризисни житейски ситуации, така и в областта на кариерното консултиране.

Благодарение на дългогодишната ми практика в сферата на човешките ресурси, работата в областта на психотерапията и консултирането, житейския и академичен опит, съчетано с основните за мен елементи на връзката терапевт–клиент – емпатично разбиране, автентичност и безусловно положително отношение, с лекота се преминава през процеса на постигане на конкретна цел или решение на конкретен проблем. Като същевременно се изработва и модел за справяне с проблеми и трудности, който могат да се прилагат и в други житейски ситуации.